SPLOŠNI POGOJI UPORABE

Elektronskega turističnega rezervacijskega informacijskega poslovnega sistema ETRIPS

Sistem ETRIPS: Elektronski turistični rezervacijski informacijski poslovni sistem na spletni strani www.etrips.si (v nadaljevanju ETRIPS)

Nosilec storitve etrips.si: Zavod GSD, Mala ulica 8, Ljubljana (v nadaljevanju nosilec)

Uporabnik sistema: naročnik sistema, lastnik storitve in gost sistema (v nadaljevanju uporabnik)

Gost sistema: anonimen uporabnik sistema ETRIPS, ki uporablja sistem ETRIPS v skladu s Splošnimi pogoji uporabe sistema ETRIPS in rezervira v skladu s Splošnimi pogoji najema nastanitve (v nadaljevanju gost)

Naročnik sistema: uporabnik sistema ETRIPS, ki uporablja sistem v skladu s Splošnimi pogoji uporabe naročniških modulov (v nadaljevanju naročnik)

Naročniški Modul: sklop določenih orodij in funkcij sistema namenjenih prodaji ali upravljanju s posamezno vrsto turistične ponudbe na spletni strani www.etrips.si

Ponudnik nastanitve: Naročnik modula Nastanitve, ki upravlja z določenimi nastanitvami in njihovimi kontaktnimi osebami ter lastnik

1.  Predmet

Splošni pogoji uporabe naročniških modulov Elektronskega turističnega rezervacijskega informacijskega poslovnega sistema ETRIPS (v nadaljevanju Splošni pogoji uporabe) opredeljujejo pogoje dostopa do sistema ETRIPS, pogoje uporabe modulov ter varovanje podatkov v sistemu ETRIPS.

14.   Zaščita in varovanje podatkov uporabnikov v sistemu ETRIPS

Nosilec bo poskrbel za ustrezno fizično zaščito strežnika sistema ETRIPS ter zaščitil podatke pred morebitnim uničenjem oziroma izgubo z rednim varnostnim kopiranjem in drugimi ukrepi varovanja.

2.       Izročitev splošnih pogojev

Nosilec novemu naročniku pred sklenitvijo naročniškega razmerja v postopku registracije izroči Splošne pogoje uporabe, kakor jih tudi objavi na spletnih straneh sistema ETRIPS. Naročnik z uporabo sistema ETRIPS sprejema tudi vse obveznosti iz naslova Splošnih pogojev uporabe.

15.   Varovanje zasebnih podatkov o uporabnikih

Nosilec bo vse zasebne podatke o uporabniku varoval kot poslovno skrivnost z naslednjimi izjemami:

–          firmo oz. ime in priimek in kontaktni naslov oziroma kontaktni elektronski naslov naročnika bo lahko uporabljal v sistemu ETRIPS kot seznam naročnikov oziroma ga uporabljal v svojih referenčnih listah;

–          firmo oz. ime in priimek in kontaktni naslov oziroma kontaktni elektronski naslov naročnika in gosta bo lahko uporabljal pri izdelavi raznih seznamov za pošiljanje obvestil po pošti oziroma elektronski pošti;

–          osebno telefonsko, mobilno in telefaks številko naročnika lahko nosilec uporabi v pogovoru s posameznim uporabnikom, v kolikor za to obstaja razlog (pomoč, podpora uporabniku, ipd.);

–          podatke, ki so potrebni za prodajo turistične storitve in izvedbo on-line rezervacije, rezervacije na vprašanje ali rezervacije prodajalca, bo posredoval procesorju kreditnih kartic in naročniku pri katerem je uporabnik sistema rezervira storitev.

V nobenem primeru pa nosilec ne bo nikomur dajal podatkov o naročniku glede vsebine njegovega okolja in poslovno finančnega vidika njegove uporabe sistema ETRIPS brez pisnega dovoljenja naročnika.

3.       Dostopnost sistema

Nosilec vzdržuje nemoteno delovanje sistema ETRIPS za sprotno (on-line) neprekinjeno uporabo vsak dan, vse dni v letu. Nosilec si pridržuje pravico do krajših prekinitev v dostopu zaradi vzdrževanja in zamenjave opreme oziroma drugih tehničnih razlogov, pri čemer si bo prizadeval, da bodo prekinitve kratkotrajne in izven najbolj frekvenčnih obdobjih uporabe sistema ETRIPS.

16.   Sprememba podatkov uporabnika

Uporabnik je nosilcu dolžan pisno sporočiti spremembo podatkov, ki se nanašajo na spremembo firme, imena in priimka odgovorne osebe, naslova, bančnega računa najkasneje v 8 dneh po nastali spremembi. Če uporabnik ne sporoči spremembe navedenih podatkov, krije vse s tem nastale stroške. Nosilec lahko tudi odstopi od pogodbe in uporabniku onemogoči nadaljnjo uporabo sistema ETRIPS

4.       Profili uporabnika in pravila dostopa

Do sistema ETRIPS je mogoče dostopiti kot:

GOST SISTEMA – anonimni uporabnik oziroma gost dostopi do sistema ETRIPS anonimno in brezplačno in ima dostop do informacij o turistični ponudbi v sistemu ETRIPS na osnovi katerih se lahko odloči za posredovanje povpraševanja ali preko sistema sklene rezervacijo.

 

PONUDNIK – naročnik modula; do sistema dostopa z uporabniškim imenom in geslom. Geslo po uspešno opravljeni registraciji in sklenjenem naročniškem razmerju omogoča ponudniku uporabo vseh funkcij in orodij modula za katerega je sklenil naročniško razmerje v obsegu za katerega se je registriral. Ponudnik v sistem vpiše turistično ponudbo in v zvezi z njo spremlja vse poslovne dogodke. Ponudnik ima neomejen dostop do kreiranja podatkov o turistični ponudbi, ki jo je vpisal v sistem ETRIPS. Spremlja povpraševanje, določa cene in provizije ter ima možnost nadgradnje in povezave s programom Manager za vodenje poslovanja.

 

LASTNIK – je brezplačni registrirani uporabnik sistema ETRIPS, katerega turistična ponudba je vpisana v sistem ETRIPS. Lastnik ima uporabniško ime in geslo s katerim lahko pregleduje podatke in spremlja zasedenost njegove turistične ponudbe v sistemu ETRIPS. Podatkov ne more spreminjati.

 

KONTAKTNA OSEBA – je brezplačni registrirani uporabnik sistema ETRIPS. Kontaktno osebo določi ponudnik in je odgovorna za sprejem gostov na mestu turistične ponudbe in izvajanja storitev do gosta med bivanjem in ob odhodu. Kontaktna oseba ima uporabniško ime in geslo s katerim se določi dostop do pregleda podatkov določene turistične ponudbe v sistemu ETRIPS. Podatkov ne more spreminjati.

Uporabnik dostopi do sistema ETRIPS preko svetovnega spleta. Dostop do svetovnega spleta in opremo si zagotovi uporabnik sam. Uporabnik mora ob uporabi sistema ETRIPS upoštevati pravila nosilca storitve in standardna pravila obnašanja na svetovnem spletu.

17.   Uporaba piškotkov

Sistem ETRIPS uporablja takoimenovane piškote izključno za pomoč in poenostavljanje dela uporabnika sistema.

5.       Naročniško razmerje

Nosilec in ponudnik s sprejetjem teh Splošnih pogojev uporabe skleneta naročniško razmerje, ki je za ponudnike nastanitev objavljene v katalogu zasebnih sob in apartmajev 2008 brezplačno oziroma brez doplačila. Ponudniki objavljeni v katalogu zasebnih sob in apartmajev 2008 se lahko pred plačilom prve naročnine brezplačno izpišejo iz sistema Etrips.

18.   Spremembe v politiki zasebnosti

V kolikor bi prišlo do sprememb v naši politiki varovanja zasebnosti, bomo uporabnike obvestili vsaj 15 dni pred njihovo uveljavitvijo po e-pošti in z objavo sprememb na spletni strani www.etrips.si.

Če se kadarkoli odločimo uporabiti zasebne podatke drugače, kot je opredeljeno v teh Splošnih pogojih uporabe, bomo o tem uporabnike obvestili preko e-pošte ali drugače. Brez soglasja posameznega uporabnika, zasebnih podatkov ni mogoče uporabiti drugače, kot je opredeljeno v teh splošnih pogojih uporabe.

6.       Sklepanje naročniškega razmerja

Sklepanje naročniškega razmerja poteka na spletni strani sistema ETRIPS. Potencialni naročnik glede na obseg turistične ponudbe, ki jo namerava vpisati v sistem ETRIPS, po ceniku v sistemu ETRIPS določi višino letne naročnine. Registracijo nadaljuje s pregledom Splošnih pogojev uporabe, katerih sprejem potrdi s klikom, izpolnitvijo prijavnega obrazca.

Nosilec novemu naročniku omogoči uporaba vseh orodij v roku 5 delovnih dni po:

–          prejemu plačila letne naročnine na poslovni račun nosilca

–          opravljenem pregledu vpisane ponudbe in potrditvi njene primernosti za uporabo v sistemu ETRIPS

Dan, ko je bila novemu naročniku omogočena uporaba vseh orodij se šteje za začetek naročniškega razmerja.

19.   Geslo kot poslovna skrivnost

Uporabnik se zavezuje, da bo hranil uporabniško ime in geslo, ki mu ga je dodelil nosilec, kot poslovno skrivnost in da bodo vsako geslo uporabljale le pooblaščene osebe. Uporabnik je odškodninsko odgovoren za vsakršno škodo, ki nosilcu nastane zato, ker je to geslo uporabljala tretja oseba. Če uporabnik sumi, da je geslo prišlo v nepooblaščene roke, mora geslo takoj spremeniti ali to nemudoma sporočiti nosilcu. Nosilec bo takoj in brezplačno dodelil uporabniku novo geslo. Vse morebitne stroške, ki bi nastali zaradi (morebitne) zlorabe, nosi uporabnik.

7.       Obseg storitev in cena uporabe

Obseg storitev uporabnika je glede na profil uporabnika splošno opredeljena v 4. točki teh Splošnih pogojev uporabe. Naročnik in nosilec ob registraciji v sistem ETRIPS določita obseg uporabe, obseg storitev in naročnino.

Ponudniki nastanitev objavljeni v katalogu zasebnih sob in apartmajev 2008 uporabljajo v letu 2008 sistem ETRIPS brezplačno oziroma brez doplačila in lahko pred plačilom prve naročnine brezplačno izstopijo. Nosilec storitve Etrips.si se obvezuje o obveznosti naročnine ponudnike predčasno in pravočasno obvestiti.

20.   Opozorilo glede nepooblaščene ali nepravilne uporabe

Zaradi varnostnih razlogov, kot tudi zaradi zagotovitve nemotene uporabe vsem uporabnikom, nosilec uporablja program za spremljanje prometa in za identifikacijo nepooblaščenih poskusov nalaganja ali spreminjanja informacij ali kakšnega drugačnega načina povzročanja škode. V primeru pooblaščenih zakonitih preiskav in skladno s potrebnimi zakonitimi postopki se lahko uporabijo informacije iz teh virov za identifikacijo posameznikov.

8.       Naročnina

Naročnik plača naročnino pred potekom prvega leta naročniškega razmerja.

Naročnina za uporabo modula Nastanitve se določi po ceniku naročnine modula Nastanitve glede na obseg naročnikove ponudbe v sistemu ETRIPS.

21.   Nepričakovani oglasi

Ob obisku naših spletnih strani lahko vaš internetni brkljalnik proizvaja nepričakovane oglase. Te oglase najverjetneje proizvajajo druge internetne strani, ki ste jih obiskovali ali drugi program, ki je nameščen na vaš računalnik. Nosilec ne odobrava ali priporoča proizvodov ali storitev, ki se prikazujejo preko nepričakovanih oglasov na vašem računalniku, med obiskovanjem spletnih strani sistema ETRIPS.

9.       Odgovornost za vnos podatkov

Uporabnik odgovarja za resničnost, primernost, ažurnost in pravilnost podatkov, ki jih vpisuje in posreduje v sistem ETRIPS. Podatki se štejejo za točne od trenutka vpisa in posredovanja v sistem ETRIPS. Vpisane vsebine ne smejo vsebovati računalniških virusov, črvov in trojanskih konj oziroma drugih škodljivih programov. Če nosilec ugotovi neprimernost objavljenih vsebin in podatkov, lahko te odstrani iz sistema ETRIPS in naročniku onemogoči nadaljnji dostop do sistema ETRIPS.

Uporabnik pri uporabi sistema ETRIPS upošteva navodila za delo s sistemom ETRIPS in veljavne predpise, predvsem v zvezi z avtorsko pravnim varstvom. Izjavlja, da so vsi podatki in informacije, ki jih vpisuje v sistem ETRIPS prosti avtorsko pravnega varstva in bodo dani v uporabo vsem zainteresiranim uporabnikom, ki so z uporabo sistema ETRIPS do tega upravičeni.

Nosilec sme zaradi promocije in večje razpoznavnosti sistema ETRIPS vse informacije in vsebine, ki jih uporabnik vnaša v sistem ETRIPS, z namenom, da te vsebine postanejo dostopne večjemu številu potencialnih uporabnikov, posredovati tudi drugim subjektom, ki uresničujejo ta cilj.

22.   Avtorskopravno varstvo podatkov ter omejitev uporabe podatkov

Podatki v sistemu ETRIPS so varovani kot zbirka podatkov po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah in pravnem redu Evropske skupnosti.

Uporabnik je dolžan uporabljati podatke, objavljene v sistemu ETRIPS, le za svoje potrebe in jih ne sme distribuirati naprej ali omogočiti uporabo tretjim osebam brez izrecnega soglasja nosilca. Uporabniku ni dovoljeno uporabljati in kopirati posameznih podatkov in podatkov, urejenih v baze ali dele baz sistema ETRIPS, v drug računalnik in v katerikoli drug medij z namenom kakršnekoli uporabe teh podatkov, urejenih enako ali podobno, kot so urejeni v bazah sistema ETRIPS.

Uporabnik je odškodninsko odgovoren za uporabo podatkov, dobljenih v sistemu ETRIPS, ki je v nasprotju z določili Splošnih pogojev uporabe.

10.   Odgovornost za uporabo podatkov

Čeprav nosilec verjame, da so vsi podatki v sistemu ETRIPS kakovostni, pravilni in ažurni ni odgovoren za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi morebitnih napak ali netočnih podatkov, ki bi se znašli v sistemu ETRIPS.

Nosilec izjavlja, da so vsi podatki in druge storitve, ki jih ponuja sistem ETRIPS, na voljo taki kot so, brez kakršnega koli jamstva za njihovo pravilnost, zato ne prevzema nobene pravne odgovornosti, ki se nanaša na natančnost, popolnost ali uporabnost katerekoli informacije, produkta ali opisanega postopka.

23.   Avtorske pravice/Copyright

Te spletne strani vsebujejo materiale, ki so zaščiteni po avtorskem/copyright pravu. Za te materiale sodelujoči avtorji oziroma drugi nosilci avtorskih/copyright pravic obdržijo pravice reprodukcije ali redistribucije. Za vse osebe, ki reproducirajo ali redistribuirajo te materiale, se pričakuje, da spoštujejo pogoje in obveznosti, ki jih zahtevajo avtorji oziroma nosilci avtorskih/copyright pravic. Tako zaščiteni materiali pa se kljub temu lahko citirajo in uporabljajo dobroverno, kot dovoljujejo predpisi o avtorskih/copyright pravicah, ki splošno dovoljujejo uporabo za nekomercialne izobraževalne namene kot učenje, raziskave, kritike, novice in poročanje.

Uporabnik se zavezuje varovati nosilca storitve pred kakršnimi koli odškodninskimi zahtevki ali tožbami iz naslova kršitev avtorskih pravic, blagovnih znamk tretjih oseb zaradi podatkov, ki jih bo vpisoval v sistem ETRIPS.

11.   Odgovornost za uporabo komunikacijskega omrežja

Uporabnik je sam odgovoren, da uporablja modeme in druge naprave ter javno komunikacijsko omrežje v skladu z vsemi predpisi, atesti, dovoljenji itd. Nosilec zagotavlja ustrezno opremo le na svoji strani in nikakor ni odgovoren za kakršnekoli nepravilnosti ali nezakonito ravnanje, ki bi nastali zaradi neustrezne opreme ali ravnanja uporabnika. Nosilec ni odgovoren za prenehanje dostopa do sistema ETRIPS, ki bi nastala na strani uporabnikovega ponudnika internetnih storitev (ISP).

Nosilec bo po svojih najboljših močeh skušal svetovati uporabniku pri uporabi komunikacijskih naprav.

Nosilec ni odgovoren za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko pri uporabniku nastala zaradi morebitnih težav ali prekinitve delovanja sistema ETRIPS. Zaradi specifičnosti narave sistema ETRIPS obstaja v primeru uporabe svetovnega spleta vedno možnost nepooblaščenega dostopa tretje osebe in zlorabe oziroma uničenja podatkov, zato nosilec opozarja uporabnike na obstoj te možnosti in izključuje vsako odgovornost v zvezi s tem.

24.   Veljavnost Splošnih pogojev uporabe

Uporabnik se strinja, da je z objavo teh Splošnih pogojev uporabe seznanjen s pogoji in načinom uporabe sistema ETRIPS. O vsaki spremembi Splošnih pogojev uporabe bodo uporabniki obveščeni vsaj 15 dni pred njihovo uveljavitvijo po e-pošti in z objavo sprememb na spletnih straneh etrips.si.

12.   Zunanje povezave

Zaradi prikladnosti lahko nekatere internetne strani sistema ETRIPS omogočajo povezave na druge internetne strani. Nosilec ni odgovorna za dosegljivost ali vsebino teh zunanjih internetnih strani, prav tako nosilec ne odobrava, jamči ali garantira za proizvode, storitve, informacije, ki so opisane ali jih ponujajo navedene internetne strani. Uporabnik ne more domnevati, da te zunanje strani spoštujejo enaka načela glede spoštovanja zasebnosti, kot se jih drži nosilec.

25.   Reševanje sporov

Uporabnik in nosilec storitve se sporazumeta, da bosta morebitne spore reševala po mirni poti, v kolikor pa to ne bi bilo mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

13.   Javni in zasebni podatki uporabnikov

Javni podatki so vsi podatki v posameznih delih sistema ETRIPS namenjeni vpogledu drugih uporabnikov, iskanju po kriterijih, informiranju o ponudbi, prodaji turistične ponudbe in sklepanju rezervacij kot so npr. podatki o zasedenosti, kontaktni podatki uporabnika namenjeni vzpostavljanju stika, podatki potrebni za sklenitev in opravljanja posla med gostom in naročnikom ter med naročniki sistema ETRIPS.

Javnih podatkov ni moč uporabiti za identifikacijo lastnika, če lastnik tega ne želi. V nobenem primeru iz javnih podatkov ni mogoč dobiti vpogleda v naročnikovo okolje in v tem okolju zbrane podatke.

Zasebni podatki uporabnika so podatki, na podlagi katerih je moč identificirati posameznega uporabnika in dobiti vpogled v njegovo zasebno okolje z zbranimi informativnimi in poslovnimi podatki o njegovi ponudbi v sistemu ETRIPS. Teh podatkov drugi uporabniki ne vidijo in so znani le posameznemu uporabniku. Zasebni podatki vključujejo: uporabniško ime in geslo, osebno e-poštni naslov, telefonsko, mobilno in faks številko in osebni naslov e-pošte.

Posredno zbrani podatki so informacije kot so npr.: tip iskalnika, IP naslovi ipd., na podlagi katerih je nemogoče sklepati o identiteti posameznika in je nemogoče dobiti vpogled v njegovo okolje v Sistemu ETRIPS Tovrstne informacije se zbirajo o vseh obiskovalcih spletne strani.

26.   Stik s sistemom ETRIPS

V kolikor imate kakršnakoli vprašanja v zvezi s temi Splošnimi pogoji uporabe ali čemurkoli drugim v zvezi s sistemom ETRIPS, prosim stopite v stik z nosilcem.